Topic outline

 • Pszichológia mérnökhallgatóknak

  Tantárgy kódja: BMEGT52A002

  Tárgy típusa: szabadon választható bármely mérnök szakos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Takács Ildikó, egyetemi docens 

  A tárgy előadója: dr. Takács Ildikó, Séllei Beatrix

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során a hallgatók megismerik a pszichológiai alapfogalmakat és folyamatokat, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésében szereznek saját tapasztalatot. A tantárgy előkészíti a későbbi pszichológiai jellegű tanulmányaikat (menedzsment, ergonómia).

  Követelmény

  • A félév végi érdemjegy a két zh eredményének átlagából tevődik össze.
  • Tematika

   1. alkalom

   Pszichológiatörténet és a pszichológia módszerei

   2. alkalom

   Személyiségpszichológia

   3. alkalom

   A motiváció pszichológiája

   4. alkalom

   Stressz és kiégés

   5. alkalom

   Az érzelmek és az érzelmi intelligencia

   6. alkalom

   Bevezetés a pozitív pszichológiába

   7. alkalom

   Szocializáció és szociális tanulás

   8. alkalom

   A szociális megismerés pszichológiája

   9. alkalom

   Csoportok és csoportfolyamatok a pszichológiában

   10. alkalom

   Az emberi megismerés: Az érzékelés és észlelés pszichológiája

   11. alkalom

   Az emberi megismerés: A tanulás és az emlékezet pszichológiai alapjai

   12 alkalom

   Az emberi megismerés: A gondolkodás pszichológiája

  • Irodalmak

   Kötelező irodalom:

   Juhász Márta – Takács Ildikó (szerk.): Pszichológia. Typotex Kiadó, 2006.

   Ajánlott irodalom:

   Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1994 és több kiadás

   Forgas, J. P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest

   Hewstone, M. – Stroebe, W - Codol J. P. - Stephenson G. M. (Szerk.) (1995): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

   Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Könyvek