Topic outline

 • General

  MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA

  Tantárgy kódja: BMEGT52A008 

  Tárgy típusa: BA-MA képzésen szabadon választható tárgy

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Soós Juliánna Katalin, egyetemi tanársegéd

  A tárgy előadója: Soós Juliánna Katalin

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja betekintést nyújtani a munkapszichológia ismeretanyagába, a munkapszichológia módszertanának, gyakorlati-alkalmazási és vizsgálati területeinek világába. A kurzus során szó lesz a munka- és szervezetpszichológia területeiről, módszereiről (pl. megfigyelés, kérdőívek, interjúk, stb.), az érzelem és motiváció szerepéről a munkahelyen, az érzelmi munkáról, a stresszről, és stressz kezeléséről, a kiégés jeleiről és következményeiről, a munkaerő kiválasztási módszereiről (interjúk, Értékelő Központok-AC), a kompetenciákról, a szervezeti kultúra típusairól, a team munkáról és a vezetésről.  A kurzus célja, hogy a hallgatókat képessé tegye a munkahely pszichológiai vonatkozásaihoz (a fenti kérdéskörökhöz) kapcsolódó elméleti ismereteik gyakorlatban való alkalmazására. Így a fenti témakörökhöz kapcsolódó elméleti ismeretek átadását párhuzamosan gyakorlati feladatok elvégzése követi. 

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án
  • Egy a hallgató által kötelezően választható feladat határidőre való elkészítése
  • IRODALMAK

   Klein Sándor: Munkapszichológia I-II., SHL, 2004. 

   Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó, 2004

   Norbert F. Elbert, Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc és Poór József: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-KERSZÖV, 2000

   Dobák Miklós és mtsai: Szervezeti formák és koordináció, KJK, 1992.

   Furnham, A.: The psychology of behaviour at work. The individual in the organization. Psychology Press Ltd, 2012

   Muchinsky, P. M.: Psychology Applied to work,Tenth edition Independent Publisher, 2011.