Topic outline

 • Pszichológia és Kognitív Tudomány

  Tárgy kódja: BMEGT52A100

  Tárgy típusa: kötelező a kommunikáció és média szakos alapképzésben résztvevő hallgatók számára

  Kredit szám: 5

  Előtanulmányi rend: nincs előzetes tanulmányi feltétele a kurzusnak

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tárgy oktatásának módja: előadás 3 óra/hét és gyakorlat 1 óra/hét (tömbösítve)

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős személy: Dr. Izsó Lajos egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika egyetemi adjunktus

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pszichológia alapfogalmaival, a lelki folyamatokkal, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésével. Alapvetően a pszichológia különböző területeinek olyan általános ismereteibe kapnak bepillantást, amely későbbi tanulmányaikhoz alapozást nyújthat. A szemináriumokon arra törekszünk, hogy saját tapasztalatokat szerezzenek a pszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásáról és felkeltsük az érdeklődést egy pszichológiai szemléletű vizsgálódáshoz, gyakorlati munkához.

   Követelmény:

  A félév végi aláírás megszerzésének egyik feltétele a szemináriumok rendszeres látogatása, a részvételt ellenőrizzük. A TVSZ szerint a gyakorlati órák 70%-án kötelező részt venni, hiányozni 4 órát lehet. Az aláírás másik feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása, amelyek eredményei beszámítanak a végső vizsgajegybe.

  A kurzus gyakorlati óráin teljesítendő feladat: a hallgatók maximum 3 fős csoportban 20-30 perces prezentációt tartanak az előadásokhoz kapcsolódó szabadon választott pszichológiai témából és ehhez kapcsolódó önálló gyakorlati munkájukból (módszere: pl. interjú, kisfilm, rövid tudományos előadás). A prezentáció felépítésének vázlatát, az elméleti háttér összefoglalását (1-2 oldal), valamint a feladatmegosztást elektronikus formában a beszámoló előtt egy héttel el kell küldeni az oktató e-mail címére. A prezentációk minden csoportnál az előre megadott időpontokban történnek. Ennek az eredménye is beleszámít a vizsgajegybe. 

  Írásbeli vizsga az előadások anyagából és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszakban történik.

   

  • Irodalom

   Kötelező irodalom:

   Juhász Márta, Takács Ildikó (szerk.) (2006): Pszichológia. Budapest: Typotex Kiadó

    

   Ajánlott irodalmak

   Aronson, E. (2008): A társas lény. Budapest: Akadémia Kiadó

   Aronson, E. (2009): Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab Ovo

   Atkinson & Hilgard (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

   Bernáth László, Révész György (1998): A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia Kiadó

   Carver, C.; Scheier, M., F. (1998): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

   Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.) (2007): Általános Pszichológia 1. Észlelés és figyelem. Budapest: Osiris Kiadó 

   Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.) (2007): Általános Pszichológia 2. Tanulás-emlékezés- tudás. Budapest: Osiris Kiadó 

   Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.) (2008): Általános Pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest: Osiris Kiadó

   Csepeli György (2001): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

   Forgács József (200): Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó

   Forgács József (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó

   Hebb, D. O. (1994): A pszichológia alapkérdései. Budapest: Gondolat- Trivium

   Lengyel Zsuzsana (szerk.) (1997): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris Kiadó

   N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó

   Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság. Budapest: Gondolat

   Pléh Csaba (1992): Pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat Kiadó

   Pléh Csaba (2000): Pszichológiatörténet. Budapest: Osiris Kiadó

   Pléh Csaba, Boross Ottília (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Budapest: Osiris Kiadó

   Smith, E. R.; Mackie, D. M. (2004): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

   Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva (szerk.) (2005): Neveléslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.