Topic outline

 • Társas kapcsolatok pszichológiája

  Tantárgy kódja: GT52A010

  Tárgy típusa: Szabadon választható valamennyi szak számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy írásban

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Bodnár Gabriella

  A tárgy előadója: Dr. Bodnár Gabriella

  A tárgy leírása:

  1. A szociálpszichológia alapfogalmai, a társas érintkezés különböző megközelítései. A szocializáció, mint az egyén elsődleges tanulási szintere. A szociális tanulás formái. Státusz, szerepek, szerepkonfliktusok és azok feloldási formái. Foglalkozási szerepek. Énvédelmi mechanizmusok.

  2. A személyiség fejlődésének folyamata, én és mások. A szociális meghatározott, személyiségjellemzők. Az önértékelés, önkontroll, az önnevelés folyamata. A kommunikációs helyzetek pszichológiai jellemzői, verbális és nem verbális kommunikáció. Személyközi kommunikáció eredményes módjai. Társas reprezentáció. Kulturális különbségek a társas reprezentációban. Interakció és interperszonális kapcsolatok sajátosságai, társas hatás, individualizáció. Az interakciók elemzésének tapasztalatai.

  3. Személypercepció, mint az információszerzés lehetőségei. A személyészlelés jellemzői, zavarai. Az én bemutatása. Páros kapcsolato, segítségadás, agresszió, depriváció. Kulturális tényezők a kapcsolatok alakulásában. Együttműködés, versengés. Csoport, csoportképződés, csoportosulás, rejtett hálózat kialakulása. Vezetés a csoportban. Érték és normaképződés a csoport életében, a páros kapcsolatokban. Csoportdöntés, csoportfejlődés, csoportközi viszonyok.

  4. Attitűd, csoport és társas helyzetekben. Csoportközi előítéletek, tekintélyelvűség és tekintélyellenesség. Történelmi és szociológiai tényezők. Sztereotípiák. Társas kapcsolatok a kompetenciák és esélyek erősítése érdekében. Agresszió, konfliktus és feloldási lehetőségeik. Stratégiák a társas kapcsolatok megközelítésében. Asszertivitás (önérvényesítés) lehetőségei a szocializáció különböző területein. Elméleti és gyakorlati ismeretek feldolgozása.

  5. Pszichológia és a munka, a munka társas vonatkozásai. Munkahelyi szocializáció. Életútelemzés. Különböző életkorok sajátosságai, jellemzői a társas kapcsolatok vonatkozásában. 

  Főbb témakörök:

  A pszichológia, mint a társaskapcsolatok értelmezője, tárgya, módszerei
  A pszichológia rövid történeti előzményei
  A szociális meghatározottságú személyiségjellemzők, önismeret, énkép, önkontroll
  A személyiség fogalma, jellemzése
  Szocializáció és a kapcsolatteremtés összefüggései
  A kapcsolatteremtés motivációja
  Interakció, interperszonális viszony
  A kommunikáció, mint a személyiség jellemzője
  A személyészlelés folyamata az interperszonális kapcsolatokban
  Beállítódás, viszonyulás szociálpszichológiája
  Sztereotípiák, előítéletek, sémák
  Az egyén a csoportban és a tömegben
  Munkahelyi kapcsolatok alakulása, meghatározó tényezői.

  Követelmény

  • Félévi zh legalább elégséges teljesítése és az előadás 60%-nak látogatása szükséges az aláírás megszerzéséhez (vizsga feltétele)
  • Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban
 • Kötelező és ajánlott irodalom

  Kötelező irodalom:
  BODNÁR GABRIELLA, SIMON PÉTER: A pszichológiai viselkedés alapjai

  Ajánlott irodalom:
  ARONSON: Társas lény. KGJK, Budapest, 1994
  CSEPELI GYÖRGY: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 1997
  FORGAS: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1989