Topic outline

 • Alkalmazott termékmenedzsment

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN29

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser MSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Németh Edit, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termékmenedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése a mesterszemináriumok során, mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása.

  Követelmény:

  • Részvétel az elméleti mesterkurzus-jellegű előadások 70%-án.
  • Otthoni munkával elkészítendő félévközi feladat („Termékfejlesztés menedzsment szempontú elemzése” című munkafüzet)
  • Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga, amely a záróvizsgára való felkészülést segíti
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi feladat és a szóbeli vizsga eredményének átlagából tevődik össze.
  • A tárgy tematikája

   A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

   • Termékinnováció,
   • Felhasználó-központú termékfejlesztés menedzselése,
   • Az ergonómia, mint értékteremtő, a termékergonómia módszereinek alkalmazása a termékmenedzsmentben, ember-számítógép interakció,
   • A fogyasztóvédelem és a termékbiztonság kérdései,
   • Fogyasztói tudatosság, fogyasztói magatartás,
   • Termékélmény, termékpszichológia,
   • Termékfejlesztés szervezeti keretei,
   • Tervezés speciális felhasználói rétegek számára, támogató technológiák és akadálymentesítés,
   • A szellemi tulajdonvédelemben rejlő lehetőségek: szerzői jogvédelem, védjegy, formaterve­zé­si­minta-oltalom, szabadalmi oltalom,
   • Márkamenedzsment, dizájnmenedzsment.

    A részletes tematika és a diasorok a zárt kurzuslapról érhetők el.

   • Kötelező és ajánlott irodalmak

    Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest.
    Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.
    Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
    A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok és e-learning anyagok.