Topic outline

 • Ergonómiai módszerek

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN28

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser MSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Németh Edit, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése a felhasználó-központú termék életciklus folyamatok menedzsment-feladatait szolgáló módszerek megismerése és elsajátítása.

  Követelmény:

  • Részvétel az előadások 70%-án.
  • Félévközi "Irodalomkutatás prezentáció"
  • Otthoni munkával elkészítendő félévközi feladat (a Projektfeladathoz kapcsolódó Kutatási terv)
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi prezentáció és feladat eredményeiből (30-70%) tevődik össze.
  • A tárgy tematikája

   • Ergonómia a terméktervezés során: Felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
   • A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek begyűjtése: Az interjú-, és kérdőív alapú módszerek. Fókuszcsoportos vizsgálat. Q-módszertan.
   • A termékfejlesztést támogató módszerek: Desing Space Analízis. Conjoint Analízis.
   • Szakértői módszerek: Csoportos szakértői vizsgálat. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (CAAA). Kockázatelemzés.
   • Empirikus módszerek: Felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing). Szemmozgás követés.
   • A termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatása: A dokumentációkészítés ergonómiája. Prezentációs gyakorlat.

   A részletes tematika és a diasorok a zárt kurzuslapról érhetők el.

   • Kötelező és ajánlott irodalmak

    Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest.
    Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.
    Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
    Sanders, M.S., McCormick, E.J. (1993): Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill, London (7th ed.).
    Stanton, N.A. &al. (2005): Human Factors Methods – A Practical Guide for Engineering and Design. Ashgate, Aldershot.
    Szabó Gy. (2002): Termékek ergonómiai fejlesztése Oktatási segédlet. DSGI, Budapest.
    A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok és e-learning anyagok.