Topic outline

 • Pszichológia

  Tantárgy kódja: BMEGT52AT04

  Tárgy típusa: kötelező tárgy az Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc) hallgatói számára. 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Takács Ildikó

  A tárgy előadója: Gerákné dr. Krasz Katalin, Hámornik Balázs

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során a hallgatók megismerik a pszichológiai alapfogalmakat és folyamatokat, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésében szereznek saját tapasztalatot. 

  A félév során a következő témákkal foglalkozunk:

  Az emberi megismerés: Érzékelés, észlelés, figyelem. Tanulás, emlékezés. A szociális megismerés jellemzői. A szociális percepció és befolyásoló tényezői, a személyészlelést befolyásoló tényezők. 

  Gondolkodás, problémamegoldás, döntés. Kreativitás. Intelligencia 

  A szocializáció, a szociális tanulás. A szereptanulás, a szociális szerepek és jellemzőik. 

  Személyiségelméletek. A személyiség fogalma és tanulmányozásának főbb megközelítései. Az önismeret tényezői.

  Motiváció alapfogalmai, motívumok fajtái, alapelvei. A motiváció tartalom- és folyamatelméleti modelljei. A vezetési stílus és a motiváció összefüggései. A munkamotiváció elméletei. 

  Az érzelmek sajátosságai, jellemző formái. Félelem, szorongás, frusztráció. A stressz és a kiégés.

  A csoport, a csoportfolyamatok, a csoportdinamika. Szerepek, normák a csoportban. A csoportalakulás szakaszai, csoportépítés. Csoportdinamikai jellemzők. A kommunikáció folyamata, típusai, a verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolatai.

  Társas befolyásolás, meggyőzés. Attitűd, attitűd dinamika. Attribúció.

  Követelmény

  • Félévi zh legalább elégséges teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez (vizsga feltétele)
  • Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban
  • Irodalom

   Kötelező irodalom

   Juhász Márta – Takács Ildikó (szerk.): Pszichológia. Typotex Kiadó, 2006.

   Ajánlott irodalom

   Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1994 vagy bármelyik későbbi kiadás
   Forgas, J. P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest
   Hewstone, M. – Stroebe, W - Codol J. P. - Stephenson G. M. (Szerk.) (1995): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
   Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Könyvek