Topic outline

 • Szervezeti viselkedés és szervezetfejlesztés

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN13; BMEGT52M512

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 3 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Gerákné dr. Krasz Katalin, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Gerákné dr. Krasz Katalin, Hári Péter, Kis-Tamás Loránd

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során azokkal a szervezetpszichológiai jelenségekkel, fogalmakkal, modellekkel, módszerekkel, kutatási eredményekkel és gyakorlati példákkal foglalkozunk, amelyek segítenek megérteni a szervezeti folyamatokat, ezek egyénekre gyakorolt hatásait, az egyéni és a szervezeti tényezők közötti összefüggéseket valamint hozzájárulnak a pszichológiai ismeretek szervezeti kontextusban való alkalmazásához. A kurzus során szó lesz a szervezetek környezeti sajátosságairól, a szervezeti formákról, felépítésről, a stratégiáról, a szervezeti kommunikációról, konfliktusokról, a csoportok szervezetben betöltött szerepéről, a nemzeti és szervezeti kultúráról, a szervezeti igazságosságról és bizalomról, a szervezeti tanulásról és tudásmenedzsmentről, a szervezeti diagnózis és szervezetfejlesztés modelljeiről és módszereiről.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félév végi zh legalább elégséges teljesítése (vizsga feltétele is)
  • Szóbeli vizsga
  • A félév végi érdemjegy a zh és a szóbeli vizsga eredményének átlagából tevődik össze.
  • 1. alkalom

   Szervezetpszichológia tárgya

   • szervezetpszichológia története
   • a szervezetpszichológia területei és határai

   Szervezet, mint rendszer

   • A szervezet környezete
   • A vállalat adottságai
   • Tevékenységi kör
   • Szervezeti formák
   • Stratégiaalkotás
   • 2. alkalom

    Szervezeti kommunikáció és konfliktus

    • Konfliktusok a szervezetekben
    • A szervezeti kommunikáció

    Csoportok a szervezetben

    • Csoportszerepek
    • Team munka
    • Virtuális teamek
    • 3. alkalom

     Szervezeti kultúra

     • szervezeti kultúra definíciói
     • szervezeti kultúra alapfogalmai, szintjei és jellemzői
     • szervezeti kultúra kialakulásának folyamata
     • szervezeti kultúra változtatása
     • szervezeti kultúra modellek, kultúra típusok, szubkultúrák
     • 4. alkalom

      Nemzeti kultúra - szervezeti kultúra

      • nemzeti kultúra modellek
      • nemzeti kultúra hatása a szervezeti kultúrára 
      • kultúrák közötti menedzsment 
      • szervezeti kultúra vizsgálatának módszerei
      • 5. alkalom

       Szervezeti igazságosság, bizalom

       • szervezeti igazságosság összetevői, hatásai 
       • szervezeti igazságosság gyakorlati vonatkozásai
       • OCB - Organizational Citizenship Behaviour
       • szervezeti bizalom forrásai, funkciói, következményei
       • 6. alkalom

        Szervezeti tanulás, tudásmenedzsment

        • tudásmenedzsment céljai, módszerei
        • szervezeti tanulás, szervezeti tudás, szervezeti memória és felejtés
        • szervezeti tanulás folyamata és eredménye 
        • szervezeti tanulást gátló és serkentő egyéni és szervezeti tényezők
        • 7. alkalom

         Szervezeti diagnózis

         • szervezet megismerése, diagnózisa
         • diagnosztikus eszközök és módszerek
         • szervezeti diagnózis modellek - a diagnózis lehetséges szempontjai
         • akciókutatás
         • a diagnózis eredményeinek a visszajelzése
         • 8. alkalom

          Szervezeti változások, szervezeti életciklus modellek

          • változások természete
          • szervezeti életciklus modell
          • változásmenedzsment: a változtatások tudatos kezelése;
          • a változtatások típusai, szakaszai, szereplői, stratégiái változási folyamat sikeressé tétele
          • 9. alkalom

           Szervezetfejlesztés 1.

           • szervezeti intervenciók, felfogások és megközelítések
           • tanácsadás
           • hard és soft szervezetfejlesztés
           • képzések, tréningek
           • 10. alkalom

            Szervezetfejlesztés 2.

            • OD módszertan
            • komplex szervezetfejlesztés (egyén-csoport-szervezet)
            • coaching
            • Irodalmak

             Kötelező irodalom:

             Antalovits Miklós: Munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón PDF-dokumentum
             Belbin, M. (2003). A team, avagy az együttműködő csoport. Edge 2000 Kft.
             Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, Budapest, 1996. (Fejezetek 7. fejezet A szervezeti kultúra; 9. fejezet Szervezeti változás, szervezetitanulás)
             Bíró, B., Serfőző, M. (2003): Szervezetek és kultúra In: Hunyady Gy., Székely M.(szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 481-541.
             Dobák M. (2001) . Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest. (Fejezetek: 1; 2; 3)
             Heidrich B. (2001) Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment, Humán Telex Consulting, Budapest. 5-37.old. 60-93.old.
             Hofstede, G., Hofstede, J.G: (2008) Kultúrák és szervezetek, Az elme szoftvere, McGraw-Hill, VHE Kft, Pécs 9-10. fejezet 387-450.
             Klein S. (2001). Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary, Budapest. (Fejezet 1,8,13,14,15,18,19,20)
             Klein B., Klein S. (2004). A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó. (Fejezet: 20)
             Mező E., Kovács J. (1999): Szervezeti igazságosság. Pszichológia, (19), 1, 125-162.
             Obermayer-Kovács Nóra: Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban, Veszprém, 2007, doktori disszertáció 31-50.old.
             Poór József at al: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Kiadó, KJK-Kerszöv, Budapest, 2010.
             (3. fejezet: A tanácsadás folyamata; 7. fejezet: Változásmenedzsment; 10. fejezet: Szervezetfejlesztési tanácsadás; 16 fejezet: A vezetésfejlesztés módszerei)
             Primecz Henriett (2006): Étikus és émikus kultúra kutatások, Vezetéstudomány, XXXVII. évf. 4-13.
             Tarnai Márta (2003): A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban In: Hunyady Gy., Székely M.(szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 694-703.
             Toarniczky Andrea (2006): A szervezeti kultúra mérési kultúrája: kérdőív tipológia és kulcsdimenziók, Vezetéstudomány, XXXVII. évf.14-24.

             Ajánlott irodalom:

             Adizes, I. (1992): Vállalatok életciklusai, HVG kiadó, Budapest
             Beckhard, R. (1974) A szervezetfejlesztés stratégiája és modelljei, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
             Block, P (2005). Makulátlan tanácsadás, HVG Kiadó
             Csath, M. (2001): Stratégiai változtatás-menedzsment, Aula Kiadó, Budapest
             Csepeli, Gy. (2001): A szervezkedő ember, Osiris Kiadó, Budapest
             Dénes E. (2005) Kultúra és vezetés. Francia és magyar felsővezetők vezetési eszközei In: Faragó K., Kovács Z.: Szervezeti látleletek, Magyar Pszichológiai Szemle, LX. 1.65-90.
             Dudás E. (2003) Kitekintés: Kultúrközi kutatások és nemzetközi menedzsment In: Hunyady Gy., Székely M.(szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 565-580.
             Heidrich B. (1997) A vállalati kultúra magyar sajátosságairól, Vezetéstudomány, 4. szám
             Heidrich B. (1998) A szervezeti kultúra változtatásáról és vezetési kérdéseiről, Vezetéstudomány, 1. szám
             Klein Balázs - Klein Sándor (2000): A szervezet lelke. Edge Kiadó
             Kotter, John P.: A változások irányítása, Kossuth Kiadó, Budapest 1999.
             Kovács Zoltán: Szervezetpszichológia - oktatási segédanyag. Digitális dokumentum
             Mastenbroek F. G. W. (1991): Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés, KJK., Budapest
             Pataki Béla (2006): Változásmenedzsment; Oktatási segédlet , BME, Budapest
             Perrow, C. (1997): Szervezetszociológia, Osiris Kiadó, Budapest
             Davenport, H. T., Prousak, L. (2001): Tudásmenezsment, Kossuth Kiadó, Budapest