Topic outline

 • Kutatástervezés

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN11, BMEGT52M514

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 2 kredit

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: évközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 3 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Hámornik Balázs Péter, egyetemi tanársegéd

  A tárgy előadója: Hámornik Balázs Péter, egyetemi tanársegéd, Kun Ágota, egyetemi adjunktus, és meghívott előadók

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja a korábbi kutatásmódszertani ismeretek elmélyítése, és munkahelyi alkalmazásainak megismerése. A kurzus során a tematika fókusza a piackutatásra, mint az alkalmazott kutatás fő területére irányul. Szó lesz a piackutatás alapvető eszközeiről, területeiről, a véleménykutatásról, a média kutatásról, kvantiatív technikákról (fókuszcsoport, means-end módszer), digitális identitásról, és mindezek prezentálásának technikáiról. Mindezen területeken az alkalmazott pszichológus helyét, szerepét, és lehetőségeit szeretnénk kihangsúlyozni, különösen azt, hogy van helye a szaktudásának itt is. 

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele)
  • Az évközi egyéni és csoportos feladatok teljesításe (megfelelt / nem felelt meg)
  • Félév végi ZH legalább elégséges teljesítése
  • A ZH megírásának előfeltétele az évközi feladatok teljesítése
  • A félév végi érdemjegy a ZH eredményének felel meg
  • Irodalmak

   Kötelező irodalom:

   • (1) Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. 1-2-3. fejezetek (19-190.old) - Általános irodalom, ami átfogja a témát. Feltételezem ismétlés a többségnek.
   • (2) Veres Z., Hoffman M., Kozák Á. (2006/2009) Bevezetés a piackutatásba. Mintavétel és kiválasztás (Primer vizsgálatok fejezet) 57-64.old és Médiakutatás fejezet (7. fejezet, Bacher János) 266-287.old.  - A mintavételezésről részletesebben, a piackutatás, mint alkalmazott kutatás szemszögéből, illetve a médiakutatás módszerei
   • (3) McGuire, W. J. (2001) Makacs nézetek és a Meggyőzés Dinamikája. A kísréletvezetők szándékának gyanítása, mint elméleti változó (a műtermék életének 5 felvonása) 78-88.old - A kutató torzításairól, a műtermék és a tudományos újítás viszonyáról.
   • (4) Babbie, E. (2003) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 19. fejezet (Használati utasítás a társadalomkutatáshoz) - Általános irodalom, „receptkönyv”
   • (5) Gigerenzer, G., Edwards, A. (2003) Simple Tools for Understanding Risks: From innumeracy to insight. British Medical Journal (BMJ) vol327. 741-744.
   • (6) Becker Gy. (2011) A means-end láncok elmélete. In. Izsó L., Becker Gy. (szerk.) Termékélmény. Akadémiai Kiadó: Budapest. 48-53.old.

   Ajánlott irodalom 

   • Krämer, W., Gigerenzer, G. (2005) How to Confuse with Statistics or: The Use and Misuse of Conditional Probabilities. Statistical Science, Vol. 20, No. 3, 223–230.
   • Gigerenzer, G. (2004) Mindless statistics. The Journal of Socio-Economics 33 (2004) 587–606.
   • Babbie, E. (2003) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 7. fejezet (A mintavétel logikája)
   • Dienes Z. (2008) Understanding Psychology as a Science. Palgrave-Macmillian, Houndmills (+link: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Zoltan_Dienes/inference/)
   • Becker Gy. (2011) A tárgyak, a márkák és az érzelmek. In Izsó L., Becker Gy. (szerk.) Termékélmény. Akadémiai Kiadó: Budapest. 13-66.old.
   • Garr Reynolds (2009) Prezentáció. Budapest: HVG Kiadó
   • Carmine Gallo (2010) Steve Jobs a prezentáció mestere. Budapest: HVG Kiadó
   • Booth, V. (1993) Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
   • Davis, M. (1996) Scientific Papers and Presentations, Academic Press, San Diego.
   • Keller, Kotler (2008) Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest
   • Malhotra (2005) Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó, Budapest
   • Kahneman (2012) Gyors és lassú gondolkodás. HVG Könyvek, Budapest
   • Izsó, Becker (2011) Termékélmény. Akadémiai Kiadó, Budapest
   • Traut, Ries (1999) Marketingháborúk. bagolyvár Kiadó, Budapest
   • Scitovsky (1990) Az örömtelen gazdaság – Gazdasági alapvetések. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest