Topic outline

 • Módszertani készségfejlesztés I.

  Tantárgy kódja: BMEGT52M501, BMEGT52MN03

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy 

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás vagy gyakorlat 3 óra/hét (nappali képzésen) előadás 4óra/alkalom (levelező képzésen)

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Izsó Lajos, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Izsó Lajos, Hámornik Balázs, Gerákné dr. Krasz Katalin

  A tárgy leírása:

  A cél olyan készségeknek a kialakítása, amelyek alapján a hallgatók önálló kutatási tevékenységük során – elsősorban egyéni kutatási projektekhez és a szakdolgozat elkészítéséhez kapcsolódóan – az IBM SPSS Statistics programcsomag alkalmazására támaszkodva képesek lesznek pszichológiai mérési, skálázási és hipotézisvizsgálati feladatok önálló megoldására, valamint feltáró jellegű (exploratív) adatelemzésre.

  A félév során a következő módszerekkel foglalkozunk: 

  • Osztályozási módszerek: klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis, ROC görbék alkalmazása bináris klasszifikációs rendszerek minősítésére. 
  • Adatredukciós módszerek: faktoranalízis, főkomponensanalízis
  • A pszichológiai skálák, tesztek (és más teszt-szerű mérőeszközök) fejlesztésének statisztikai módszerei: skálák megbízhatóságának matematikai vizsgálata. 
  • A többdimenziós skálázás (MDS) alapjai: alapproblémák, a klasszikus MDS és a nemmetrikus módszerek. Korrespondenciaanalízis. Conjoint analízis. 
  • A folyamatok időbeli alakulása 1. Idősorelemzés: additív és multiplikatív dekompozíciós módszerek, simító eljárások, ARIMA-modellek, előrejelzések, intervenció-analízis, spektrum-analízis; 2. Szabályozó grafikonok (Control Charts). Túlélési idők elemzése (Survival Analysis): az alapmodell, „cenzorált” és „cenzorálatlan” megfigyelések, a „follow-up life table”, grafikus megjelenítések

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án, (nappali képzésen legfeljebb 4, levelező képzésen legfeljebb 1 hiányzás).
  • Szintfelmérő zh sikeres megírása a félévzáró zh megírásának feltétele.
  • Házi feladatok elvégzése és aktív részvétel a gyakorlatokon.
  • A félévzáró zh sikeres megírása.
  • Irodalom

   Ketskeméty L., Izsó L., Könyves Tóth E. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe. Artéria Stúdió