Topic outline

 • Módszertani készségfejlesztés II.

  Tantárgy kódja: BMEGT52M508, BMEGT52MN09

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: Módszertani készségfejlesztés I. tantárgy előzetes teljesítése

  Követelmény típusa: félévközi jegy 

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás vagy gyakorlat 3 óra/hét (nappali képzésen) előadás 4óra/alkalom (levelező képzésen)

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Izsó Lajos, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Izsó Lajos, Hámornik Balázs, Gerákné dr. Krasz Katalin

  A tárgy leírása:

  "A cél az, hogy a „Módszertani készségfejlesztés I c. tárgy ismeretanyagára építve a hallgatók bevezetést kapjanak a korszerű többváltozós statisztikai módszerek elméletébe és gyakorlatába. Követelmény, hogy a hallgatók önálló projektfeladatot is végezzenek el az IBM SPSS Statistics programcsomag alkalmazására támaszkodva."

  A félév során a következő módszerekkel foglalkozunk: 

  •  Az egy és többváltozós általános lineáris modellek (GLM) áttekintése. Az általánosított lineáris modellek (GZLM): speciális regressziós elemzések. Bináris/multinomiális logisztikus, ordinális, probit, nem-lineáris regresszió. Loglineáris analízis: kettőnél több kategoriális változó kapcsolatának vizsgálata.
  • Az Amos rendszer és alkalmazási lehetőségei: a Structural Equation Modeling (SEM) alapjai, több megfigyelt és látens változó egyidejű oksági elemzése. 
  • A Q-módszertan és alkalmazásai: szubjektív vélekedés-rendszerek objektív vizsgálatának lehetőségei. Az ún. O, P, Q és R technikák (korrelációk). A Q-módszertan alapját képező adatmátrix, a faktoranalízis és a varianciaanalízis alkalmazása.  A döntési fák elmélete és gyakorlati alkalmazásai. Elvi alapok, a döntések információelméleti háttere, a döntési fák típusai az SPSS-ben.
  • Mesterséges neurális hálózatok (ANN, neurális hálók): alapfogalmak, Multi-Layer Perceptron Network, Radial Basis Function Network, adatfeldolgozási példák. 
  • Az adatbányászat alapjai és megvalósítása az IBM SPSS Modeler csomag segítségével. Web bányászat: log file-ok előkészítése, eseménydefiníciók, a webmining node használata és beállításai, látogatói statisztikák. Modellek a web bányászatban.
  • Szövegbányászat: döntési fák és döntési fa algoritmusok alkalmazása, célváltozók fogalma és vizsgálata, a Binning és C5.0 node-ok használata.
  • Adatelemzési gyakorlat a web bányászat és a szövegbányászat témaköreiből.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án, (hiányzás a nappali képzésen legfeljebb 4, levelező képzésen legfeljebb 1 alkalommal).
  • Házi feladatok elvégzése és aktív részvétel a gyakorlatokon.
  • A félévzáró zh sikeres megírása.
  • Irodalom

   Kötelező irodalom:

   Ketskeméty L., Izsó L., Könyves Tóth E. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe. Artéria Stúdió

   Ajánlott irodalom:

   Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok.
   http://www.cs.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany/adatbanyaszat.pdf
   http://www.cs.uic.edu/~liub/WebMiningBook.html
   Jiawei Han, Micheline Kamber (2004): Adatbányászat – Koncepciók és technikák, Panem Kft.
   Abonyi János (2006): Adatbányászat - A hatékonyság eszköze, Computerbooks.
   Tikk Domonkos (szerkesztő) (2007): Szövegbányászat, Typotex Kiadó.
   Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. 459 oldal. Eötvös Kiadó. ISBN 963 463 823 6.
   SPSS Inc. (1996-2006): SPSS for Windows User's Guide series. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA.
   SPSS Inc. (2008): Clementine® 12.0 In-Database Mining Guide. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA.
   SPSS Inc. (2005): Web Mining for Clementine® 1.5. User's Guide powered by NetGenesis. SPSS Inc. 444 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA.
   Dienes, Zoltán (2008). Understanding psychology as a science. Palgrave Macmillan.
   Field, Andy. P. (2009). Discovering statistics using SPSS: and sex and drugs and rock ‘n’ roll (3rd edition). Sage.