Topic outline

 • Munkahelyi szocializáció és beilleszkedés

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN07, BMEGTM506

  Tárgy típusa: kötelező tárgy a pszichológia mesterszakos hallgatók számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: tömbösítve kéthetente 4 óra

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Takács Ildikó, egyetemi docens

  A tárgy előadója: dr. Takács Ildikó

  A tárgy leírása:

  A tantárgy alapelvei és céljai:
  A tantárgy célja korszerű ismeretek átadása a (munka- és szervezet) pszichológia, különös tekintettel a munkahelyi szocializáció és hozzákapcsolódó ismeretek tárgyköréből. A hallgató kapjon képet integrált módon azokról az elméleti és gyakorlati, kutatási eredményekről, amelyek a munkahelyi szocializációs folyamatokat jellemzik. Ezek segítségével értelmezni tudja a különböző emberi tényezők, és a betöltött munkaterületek kapcsolatát. A munkához való viszonyulás és pályaszocializáció elméleti kérdéseivel megismerkedve segíteni tudjon az egyén pályaszocializációs folyamatában.
  A cél olyan készségeknek a kialakítása, amelyek alapján a hallgatók képesek a munkahelyi szocializáció kérdéseit értelmezni, valamint a felnőttkori változások kérdéseit, a munkahelyi beilleszkedési folyamatot összefüggésben vizsgálni.

  Követelmény

  • A félév végi érdemjegy egy írásbeli feladat elkészítése és annak bemutatása, valamint két zárthelyi dolgozat alapján alakul ki, az írásbeli feladat adja az érdemjegy 20 %-át a két zh pedig 80 %-át.

   

 • Tematika

  A felnőttkor jellemzői; motiváció, szükségletek, igényszint alakulása. Kognitív motívumok és értelmezései keretek. Felnőttkori cselekvések, irányultságok alakulási folyamata. Érték, munka, beállítódás. Alapvető személyes motívumok a pályaválasztásban. Foglalkozási szocializáció előzményei a fejlődéslélektani korszakokban.

  A munkaköri, munkahelyi, munkaszervezeti szocializáció értelmezése és fogalmi tisztázása. A témakör szervezetpszichológiai megközelítése (Maanen). A szocializációs folyamat tartalma (Morrison) és három szakaszos modellje (Feldmann, Schein).

  A személy-munka-szervezet (Person-Job-Organization Fit) illeszkedési modellek. A szocializáció folyamatának jellemzői és kapcsolata a kiválasztással. A kiválasztás és beválás, a munkával való elégedettség tényezői, az érzelmek szerepe a munkával való elégedettségben. A munkahelyi beilleszkedés kérdései. Az érzelmi intelligencia és hatása a beilleszkedésre.

  A munka minősége és az élet minősége, a munkamánia és a munkanélküliség hatása az élet minőségére. Elkötelezettség a munka iránt, a beilleszkedés, beválás a szervezetben.

  • Ajánlott irodalom

   Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek

   Klein Balázs és Klein Sándor (2006): A szervezet lelke. SHL könyvek

   Takács Ildikó (2006): A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai tényezői. In: A munkahelyi szociálpszichológia jelenségvilága. Egyének és csoportok. Szerk.: Mészáros Aranka Z-Press Kiadó Kft. Miskolc