Topic outline

 • Pszichológiai vizsgálóeszközök fejlesztése

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN16; BMEGT52M516

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 4 óra/hét

  _________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Kun Ágota, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Kun Ágota, Hercegfi Károly, Takács Ildikó, Izsó Lajos, Hérincs Magdolna, Perger Mónika, Balasi Margit, Papp Tamás, Kis-Tamás Lóránd, Szabó Zsolt, Soós Julánna, Hámornik Balázs, Józsa Eszter

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerkedjenek meg olyan eljárásokkal és eszközökkel, melyeket különböző területeken, meghatározott céllal alkalmaznak, s ezáltal módszertani ismereteik bővüljenek. Ehhez kapcsoltan a tárgy további célja, hogy a hallgatók legyenek képesek valamely adott munkapszichológiai kérdésfeltevéssel vagy problémával kapcsolatban a megfelelő módszertan, vizsgálati eljárás kiválasztására, alkalmazására, illetve szükség esetén kidolgozására.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Két félévközi feladat teljesítése.
  • Félévzáró házi dolgozat beadása.
  • A félév végi érdemjegy a félévközi feladatok és a házi dolgozat eredményeinek átlagából tevődik össze.
  • 1. ALKALOM

   A tesztfejlesztés elmélete és gyakorlata

   • Tesztek, kérdőívek kialakítása kompetenciaelemzés alapján.
   • Az IPIP alkalmazásának lehetőségei.
   • Gyakorlat: munkakörspecifikus teszt szerkesztése kiscsoportban.
   • 2. ALKALOM

    Interface

    • Módszer fejlesztése szoftverek és honlapok használhatóságának értékelésére és az ember-számítógép interakció, mint emberi viselkedés összefüggéseinek mélyebb megismerésére.
    • Az INTERFACE rendszer az interakció naplózott adatait, a képernyő és kamerák videofájljait és fiziológiai jeleket rögzít és képes szinkronizáltan lejátszani. A fiziológiai jelek közül a legtöbb tapasztalatunk a szívritmus-variabilitással, mint a mentális erőfeszítést jelző fiziológiai csatornával van. További fejlesztésként az érzelmi hatások kimutatása céljából kísérletezünk a bőr-vezetőképesség mérésével és más csatornák bevonásával is.
    • A módszer háttere: usability, szoftver-minőség.
    • Szoftver-értékelési esettanulmányok.
    • A felhasználók különbözőségének megjelenése az interakcióban és az emberi viselkedés más kérdései.
    • 3. ALKALOM

     MBTI

     • A Myers-Briggs Típus Indikátor elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei.
     • A Myers-Briggs Típus Indikátor kérdőív.
     • Az MBTI felhasználási lehetőségei (munkahely, karriertervezés, tanácsadás, egyéni fejlesztés).
     • 4. ALKALOM

      Látogatás a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

      • Az országos hatáskörű pályaalkalmasság-vizsgálati szakterület és az ott dolgozó pszichológus szakemberek tevékenységének megismerése.
      • A PÁV hatásköri feladatainak megismerése.
      • Műszeres vizsgálóeszközök saját élményű kipróbálása.
      • 5. ALKALOM

       A szervezeti kultúra vizsgálatának kvalitatív módszerei

       • A szervezeti kultúra felmérésére alkalmas módszerek áttekintése.
       • A kérdőíves felmérés, a megfigyelés, a szervezetbe való beépülés, az interjúzás.
       • A Schein-féle csoportos interjú módszere.
       • A tartalomelemzés technikája.
       • Gyakorlati példák bemutatása.
       • Áttekintés az automatizált tartalomelemző szoftverekről (Atlas Ti, a LIWC és a NooJ).
       • 6. ALKALOM

        Képességvizsgáló eszközök, szimulátorok

        • A képességvizsgálatok elvi alapjai.
        • A beválás kritériumai és prediktorai.
        • A képesség és készség fogalma
        • Esettanulmányok bemutatása.
        • Rehabilitációs példák új készségek tanulására.
        • A szimuláció és a szimulátor fogalma.
        • A szimuláció valósághűsége:
         • fizikai hűség
         • funkcionális hűség
         • pszichológiai hűség
        • 7. ALKALOM

         Rajzvizsgálati módszerek helye és szerepe a munka- és szervezetpszichológiában

         • A rajzvizsgálati módszerek kialakulása, a képi kifejezéspszichológia története.
         • A legújabb elemzési módszerek: a Sehringer féle rendszerszemléletű és a Vass féle SSCA rendszerszemléletű konfigurációelemzés.
         • A rajzvizsgálati módszerek típusai és alkalmazhatósága a munkapszichológusok számára.
         • Judit Alvernaz-Nagy által kidolgozott és a coaching területén alkalmazott MetanoiaMentoring módszer.
         • Saját élmény: rajzvizsgálati módszereket (pl. közös rajz) kipróbálása.
         • 8. ALKALOM

          NLP (Neurolingvisztikus Programozás)

          • Az NLP, mint technika, annak működése és alkalmazhatósága a magánéletben és munkaszituációkban.
          • Az NLP mint kommunikáció, mint az érintkezés és a változás úttörő területe.
          • Az NLP megközelítés eredményessége a lélekgyógyászatban, az oktatásban, az orvoslásban, a szervezetfejlesztésben, készségfejlesztésben, vezetők képzésében és más területeken.
          • Gyakorlat arra, hogyan hat ránk az NLP: a személyes átélésre, megértésre, megtapasztalásra.
          • 9. ALKALOM

           Szervezeti vizsgálati eszközök

           • A szervezetfejlesztés során alkalmazható, klasszikus, több tényezős szervezetdiagnosztikai modellek és eszközök (pl. PEST-EL modell, Porter-féle 5 tényező, Lewin-féle Erőtér elemzés, Adizes életciklusok stb.) áttekintése.
           • Egy új, ezen elméletek és módszertanok bázisán létrejövő komplex diagnosztikai modell és mérőeszköz megismerése.
           • 10. ALKALOM

            Fókuszcsoport. Csoportos interjú.

            • A fókuszcsoport módszertana.
            • A pszichológus szerepe a piackutatásban.
            • A kvalitatív piackutatás területei.
            • A fókuszcsoport megtervezése és lebonyolítása.
            • Facilitátor készségek.
            • Gyakorlatok, módszerek.
            • 11. ALKALOM

             Kommunikációs és interakcióelemzés modern eszközei. Kommunikáció tartalomelemzés.

             • ATLAS.TI
             • TRANSANA
             • 12. ALKALOM

              A szemmozgáskövetés (Eye-tracking) alkalmazási lehetőségei

              • A kérdésfelvetés marketingkutatás, és az eladáshelyi marketing irányából.
              • A szemmozgáskövetés módszere, működése, eszközei.
              • Esettanulmány szermozgáskövetéssel.