Topic outline

 • Személyiségpszichológia

  Tantárgy kódja: BMEGT52M500; BMEGT52MN01

  Tantárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 3 óra/hét

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Kun Ágota, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Kun Ágota, Juhász Márta, Soós Juliánna

  A tárgy leírása: a kurzus heti három órában mind elméleti, mind gyakorlati oldalról tárgyalja a személyiség szerepét a szervezetben, a munkával összefüggésben. Elméleti oldalról tekintve nem a már alapképzésben megismert személyiségelméleti modellekkel és teóriákkal foglalkozunk, hanem kifejezetten a (munkát végző, dolgozó) személyiség releváns sajátosságaira, jellemzőire fókuszálva vesszük számba azokat a legfontosabb fogalmakat, magyarázó modelleket és a gyakorlathoz kapcsolható módszereket (eszközöket), melyek segítik, támogatják a személyiség munkaspecifikus jellemzőinek, valamint működésének megismerését a szervezeten belül.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félév közben kiadott feladatok teljesítése
  • Szóbeli vizsga
  • A félév végi érdemjegy a szóbeli vizsga eredményének felel meg.
  • 1. ALKALOM

   A munkamotiváció személyiség-vonatkozásai

   • A munka jelentősége az ember számára.
   • A munkamotiváció tartalma, klasszikus elméleti magyarázatok és modellek.
   • A vonás-viselkedés kapcsolatára ható motivációs és szituációs tényezők.
   • A főbb személyiségjellemzők és a motiváció összefüggései.
   • Motivációs típusok, motiválási szempontok.
   • 2. ALKALOM

    Diszpozíciós hatások és a munkához való érzelmi viszonyulás

    • Érzelem és személyiség: szervezetpszichológiai kutatások.
    • Az érzelmi folyamatok általános magyarázata.
    • A személyiség-diszpozíciók és az érzelmi folyamatok összekapcsolása.
    • Az érzelmek szerepe a munkával összefüggésben.
    • Pozitív és negatív affektivitás.
    • Az AET (Affective Events Theory) modell.
    • Érzelmi intelligencia és faktorai, a GENOS modell.
    • 3. ALKALOM

     Nemkívánatos/kontraproduktív munkahelyi viselkedés és ennek személyiség-vonatkozásai


     • A nemkívánatos munkahelyi viselkedés meghatározása.
     • A személyiség, mint a nemkívánatos munkahelyi viselkedés előrejelzője, a kettő közötti kapcsolat modellje.
     • A személyiség, mint a nemkívánatos munkahelyi viselkedés közvetlen meghatározója és a nemkívánatos munkahelyi viselkedés iránti attitűdök determinánsa.
     • Deviáns munkahelyi viselkedési formák.
     • Az udvariatlanság (incivility) és a közérdekű bejelentés (whistleblowing) jelensége.
     • A munkahelyi pletyka (gossip) okai, hatása és kezelésének lehetőségei.
     • 4. ALKALOM

      A személyiség és a munkával összefüggő problémák: hiányzás, balesetek, betegség és munkamánia

      • A hiányzás meghatározása és mérése.
      • A hiányzáshoz vezető okok.
      • Személyiségfaktorok és hiányzás.
      • Balesetek: lehetséges személyiségbeli különbségek a háttérben, balesetezési hajlam.
      • Személyiség, egészség és betegség: a megbetegedésre hajlamos személyiség.
      • Munkamánia: fogalma, típusai, jellemzői.
      • 5. ALKALOM

       Sokszínűség a munkahelyen (diversity)

        

       • A munkahelyi sokszínűség fogalma, szintje.
       • A sokszínűség üzleti "haszna".
       • A sokszínűségben rejlő lehetőségek és pozitív következmények a szervezetek számára.
       • Sokszínűségi programok, diverzitás tréning.
       • A személyiség kiaknázható aspektusai diverz környezetben.
       • 6. ALKALOM

        Pozitív pszichológia a munkahelyen

        • A pozitív pszichológia kialakulása, célja, kutatási és vizsgálati területei.
        • A pozitív pszichológiai szemlélet alkalmazásának lehetőségei szervezeti környezetben: POB, POS, AI, értelmes munka, erősségek és erények, CHOSE modell.
        • 7. ALKALOM

         Én-fogalmak különböző aspektusai. Az énfogalmak működés közben: a munkahelyi viselkedésig vezető út.

         • Én-fogalmak különböző aspektusai: önértékelés, önbecsülés, alapvető önértékelések (Core self evaluation), önszabályozás, én-komplexitás, én-hatékonyság. A fogalmak tisztázása, mérési módszerek bemutatása.
         • Az én-fogalmak működés közben: a munkahelyi viselkedésben megnyilvánuló hatások, a viselkedésszabályozás, a szelf megvédése a fenyegető, stresszkeltő eseményektől.
         • 8. ALKALOM

          tartós munkanélküliség és a munkaképesség megváltozásának következményei a személyiségre

          • A munkanélküliség fogalma.
          • A tartós munkanélküliség következménye a személyiségre nézve.
          • A megváltozott munkaképesség fogalma.
          • A megváltozott munkaképességű személy jellemzői.
          • A munkába való visszatérés folyamata.
          • A visszatérést befolyásoló pszichés tényezők.
          • 9. ALKALOM

           A személyiség és az egyéni munkateljesítmény kapcsolata

           • A személyiségvizsgálat a teljesítmény előrejelzésében: ennek korai és kortárs felfogása.
           • A személyiségvonások konstruktum validitása, szűk és tág értelmezés.
           • A vonások és a teljesítmény kapcsolata.
           • A teljesítmény meghatározása.
           • A korai elméletek.
           • Multidimenzionális megközelítés, a kontextuális teljesítmény fogalma.
           • 10. ALKALOM

            A személyiségvonások szerepe az egyéni munkateljesítmény előrejelzésében.

            • Interakcionalista megközelítés.
            • A személyiség alapján történő, munkahelyi viselkedéssel összefüggő előrejelzést befolyásoló (moderátor) tényezők ismertetése.