Topic outline

 • Fejlődéspszichológia

  Tantárgy kódja: BMETE47ML00

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  A tárgy felelőse: Dr. Lukács Ágnes, egy. docens

  A tárgy előadói: Fazekas Kata és Kemény Ferenc

  A tárgy leírása:

  A kurzus során a kognitív, motoros, érzelmi és társas fejlődés elméleti és empirikus megközelítéseit tárgyaljuk. Az agyfejlődés fontos állomásai és viselkedéses párhuzamaik mellett kitérünk az öröklés-környezet vita, a területspecificitás, a plaszticitás és a kritikus periódusok kérdéseire. Ismertetjük a csecsemő- és gyerekvizsgálatok jellegzetes módszereit. Végigkövetjük az észlelési, emlékezeti, kategorizációs, nyelvi, figyelmi és problémamegoldási képességek életkori változásait. Részletesen tárgyaljuk, hogy a csecsemőket és a gyerekeket milyen mechanizmusok segítik a tudás különböző területeinek elsajátításában és megértésében, a fizikai világ, a biológia, a tárgyak, a számok, a nyelv és a tér, a cselekvések, a másik ember gondolatainak és érzelmeinek és a társas világ különböző aspektusainak az értelmezésében. Kitérünk a megismerőfunkciók, az érzelmek és a társas képességek atipikus fejlődésének eseteire is.

  Követelmény

  • Részvétel az előadások 70%-án.
  • 2 db brosúra készítése:

  1. A fejlődés egy szabadon választott területének egy adott korszakra vagy életkorra jellemző bemutatása, a nem szakmai közönség számára is érthető, de nem felületes módon, szemléletesen, ábrákkal, táblázatokkal, grafikonokkal kiegészítve, különböző nézőpontokat ütköztetve.

  2. Egy szabadon választott fejlődési zavar bemutatása ugyanilyen vezérfonalak mentén.

  A két brosúra terjedelme: 6-8, illetve 3-4 oldal. Hogy melyik a hosszabb, és melyik a rövidebb, szabadon választható, de fel kell tüntetni! A hosszabb dolgozatra maximum 40, a rövidebbre maximum 20 pont kapható.

  • Vizsga. A félév végén, szóbeli vagy írásbeli. Anyaga az előadás anyaga ÉS a kötelező irodalom.
 • 1. alkalom

  • Bevezető.
  • A fejlődés elméletei és vitakérdései. Élethosszig tartó fejlődés fogalma
  • Biológiai változások és agyfejlődés. Elemi észlelési képességek fejlődése
  • Nyelvi fejlődés
  • Tárgyak és élőlények értelmezése
  • 2. alkalom

   • Az emlékezeti képességek fejlődése
   • A figyelem és végrehajtó funkciók fejlődése
   • A fejlődés zavarai 1-2
   • 3. alkalom

    • A szociális megismerés fejlődése
    • Érzelmi fejlődés
    • A társas kapcsolatok fejlődése
    • Személyiségfejlődés